Hicret.org Dualar

Dua Vakti, En güzel dualar, Her gün okunacak dualar

ALLAH'IN EN SEVDİĞİ DUÂ

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki:

"Allah'ın en sevdiği duâ, kulun şöyle demesidir: Allah'ım! Ümmet-i Muhammedin hepsine rahmetinle muamele eyle." (Râmûzü'l-Ehâdis)

Rabbimiz, sadece kendini düşünen, kendi iyiliğini isteyen bencil insanlardan hoşlanmaz. İslâmiyet îsâr dinidir. Yâni, kendi nefsine başkasını tercih ahlâkı asıldır. Diğer gâmlığı telkîn eder.

İslâm dîni "Nefsî, nefsî" değil, "Ümmetî, ümmetî" diyen, yâni kendinden önce ümmetini düşünen bir peygamberin yoludur.

İSLÂMDA EZAN SÜNNETİ

Hicretin birinci yılna kadar namaz için ezan okunmazdı. Mekke'de iken ibadetler gizli yapılıyor, namazlar tenha yerlerde kılınıyordu. Medine'de ise bu alışkanlıktan ve azlıktan dolayı önceleri ihtiyaç hissedilmiyordu. Fakat müminler çoğalmaya başlayınca, vaktin geldiğini bildirici bir alâmete ihtiyaç duyuldu.

Peygamberimiz Aleyhisselâm bu hususu eshabıyla istişare etti. Namaz vakitlerinde bayrak dikilmesi teklifi kabul görmedi. Boru çalınması teklifi yahudi âdeti olduğu için istenmedi, Çan çalınması hıristiyanların, ateş yakılması ise mecusilerin işi olduğundan, onlara benzemekten kaçınma sebebiyle beğenilmedi. Sonra Hazreti Ömer (R.A.)´in, yüksek bir yerde nidâ olunması teklifi münasip görüldü.

BERÂT GECESİ

Şaban-ı şerifin 15'inci gecesi olan bu gece de, Müslümanların Mağfiret-i İlâhiyyeye nâil olacakları müjdelenmektedir. Berât Gecesi'nde, Cenâb-i Hakk'ın rahmeti, Ümmet-i Muham med'in üzerine Benî Kelp Kabilesi koyunlarının kılları sayısınca, yani hudutsuz bir şekilde, ya yacağı ve onları Cehennem azabından koruya cağı da bu müjdeye dahildir.

Bu gece. Resûlü Ekrem Efendimizin (S.A.V.) ümmeti hakkındaki şefâat isteklerinin Allahü Teâlâ tarafından kabul edildiği gecedir.

Ezandan sonra okunacak dua

Müslümanlar Ezan'ı hürmetle dinlerler ve Peygamberimizin tavsiye ettiği şu duayı okurlarsa büyük ecre nâil olurlar :

«Allahümme Rabbe hâzihidda'veti'ttâmmeti ve'ssalâtil - kâimeti âti Muhammedeni'l vesilete ve'l-faziylete ve'ddereceterrefiate veb'ashü mekâmen mahmûdenillezî veadtehû, inneke lâ tuhlifü'l-miâd.>

MURÂD HÜDAVENDİGAR'IN DUASI

Kosova Meydan Muharebesi'ne hazırlandığı gece büyük bir karanlık basmış,esen rüzgâr öyle bir toz bırakmıştı ki,göz gözü görmüyordu.Bunun üzerine Murâd Hüdavendigâr,ellerini açıp Allah'a şöyle yalvarmıştı :

«İlâhî Seyyîdî,Mevlâyî!Bunca kerre hazretinde duamı kabul edip beni mahrum etmedin.Yine benim duamı kabul eyle.Bir yağmur verip,bu zulümâtı ve gubârı defedip âlemi nurânî kıl.Tâ ki kâfir leşkerini muâyene görüp muvâcehe cenk ideyüz .

MUHARREM-İ ŞERİF'TE İBADETLER

Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar fazla istiğfar etmelidir.
Muharrem'in birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlası Şerif okuyanları,Cenabı Hak lütfuyla, keremiyle huzuruna bu âlemden,kul borcu ile götürmeyecektir.
Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere,2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır.
Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi,bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.
Namaza şöyle niyet edilir:

MİRAÇ GECESİNDE İBADET

Receb-i şerifin 27.gecesi Mirâç gecesidir. Yatsı namazından sonra 12 rek'at «Hâcet Namazı» kılınır.Beher rek'atte Fâtiha'dan sonra 10 ihlâs-ı şerif okunur.

Namaza niyet:

"Yâ Rabbi,rızâ-i şerifin için niyet eyledim namaza.Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resûl-i Zişân Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhine,feyz-i İlâhine ve rızâ-i İlâhine mazhar eyle."

Namazdan sonra:
4 Fâtiha-i şerife,

FİİLÎ ÎSTÎĞFAR TESBİH NAMAZI

Günahların affına vesile olan Tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihî ezbere bilmek icap eder «Sübhânellâhi velhamdülillâhî velâ ilâhe îllallâhü vellahü ekber. Velâ havle velâ kuvve te illâ billâhil aliyyil aziym.»
Kılınışı Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. «Allaha Ekber» diyerek namaza başlanır. Yukardaki tesbih, Sübhâneke'den. sonra 15 kere, zammı sûreden sonra 10 kere, Rükûda 10 kere, Rükûdan doğrulunca 10 kere,
ikindi secdede de 10 kere okunur.

KADÎR GECESİNDE NE YAPILIR?

Bu gece 4 rek'at kadir gecesi namazı kılınır: l'nci rek'atte: 1 Fatiha, 3 înnâ enzelnâhü 2.'nci rek'atte: 1 Fatiha, 3 İhlası şerif 3'üncü rek'atte: 1 Fatiha, 3 înnâ enzelnâhü 4'üncü rek'atte:. 1 Fatiha, 3. İhlası şerif okunur.
Namazdan sonra 1 defa:
Allahü ekber, Allahü ekber. Lâilâhe'îllallâhü vallahü ekber Allahü ekber ve lillâhil hamd.
100 Elem neşrah leke..
100 înnâ enzelnâhü.
100 Resûlullah Efendimizin Hz. Aişe valide înize öğrettiği şu duâ :
Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühib bü'lafve fafüannî.» Okunup duâ yapılır.

RECEB-Î ŞERİFTE İBÂDETLER

Önümüzdeki cuma günü idrâk edeceğimiz müba-rek Recep ayı «Eşhuru hurum» olup ŞEHRULLAH yanı Allah Teâlâ'nın ayıdır. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda çok ilticâ etmelidir..
Receb'in birinci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2'nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3'ncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevabı verilir. Bu, hadis-i şerif ile sabittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevabı verilir.

ALLÂHU YERHAMU SULTAN CEM

Rivâyet olunur ki, Şehzâde Cem'in bütün felâket ve gurbet günlerinde kendisine arkadaşlık eden, derdini anlamasa bile dinleyen bir tûtîsi (papağanı) var idi. Kimin öğrettiği belli değildir; ama Cem'in üzüldüğü her vakitte bu tûtî dile gelip, "Allah(u) yansur(u) Sultan Cem!" diye seslenir onu tesellî edermiş. Bilindiği gibi bu, "Allah Sultan Cem'e yardım etsin!" demektir.

Doğrusu Cem Sultan'ın Avrupa'da geçen ömrü içinde bu papağanın her gün birkaç kez bu duâyı tekrarlamış olması lâzımdır. Çünkü Cem'in gurbetlik ömrü baştan başa bu duâya muhtaç kederler içinde geçmiştir.

ESKİ BİR AMERİKAN DUASI

Dr. Adnan Adıvar Jön Türklerdendi. Mason'du, Milli Mücadele'de milletvekiliydi. Sağlık Bakanlığı yaptı. Türkiye'de bilim tarihi alanında tetkikleri vardır. Dinî efkâr ve i'tikâda hürmetkâr" Terakkiperver ırka kapandığında muhâkeme olundu. O bile materyalist (maddeci) bilime karşıydı!..

Dr. Adnan Adıvar'ın ölmeden bir yıl önce yayınladığı "Hakikat Peşinde" adlı bir kitabı, var. İçinde "Eski Bir Amerikan Duası" başlıklı bir yazı, İç Savaş sonrası Amerika'yı anlatıyor:

ALLAH SİZE HİDÂYET VERSİN

Resûlullah Efendimiz, aksıran kimse Elhamdülillah derse, ona "Yerhamükellâh" yani, Allah sana merhamet eylesin, diye duâ ederdi.

ALLÂH'A GİZLİCE DUÂ ETMEK

Âyet'i kerimede buyuruldu ki: "Sen sesini yükseltsen (de, yükseltmesen de birdir. Allâh'a duâyı, zikri âşikâre yapsan da yapmasan da müsâvidir.) Çünkü O, gizliyi de, gizlinin daha gizlisini de bilir." (S. Tâhâ, 7)

Allah Teâlâ'ya kulluk ve ibâdet, tevâzu ve mahviyet içinde kalpten yapılır. Gürültülü bir şekilde slogan atar gibi yapılan duâ ve ibâdetler, huzûru zedeler. Zâten Cenâb-ı Hakk'ın kendisine yüksek sesle, sloganvâri kulluk yapılmasına ihtiyacı yoktur. O, kulunu tevâzû içinde görmek ister.

SULTAN MEHMED REŞÂD'IN DUÂSI

Osmanlı padişahlarının hemen hepsi dinine, vatanına ve milletine bağlı kimselerdi. Sultan Mehmed Reşad'ın mesânesinde taş olduğu tesbit edilince, Berlin'den ünlü bir cerrah getirildi ve Yıldız Sarayı'nda ameliyat edildi.